O autorze
Samorządowiec od 1990 roku. W latach 2006- 2011 wiceprzewodnicząca rady Warszawy. Założycielka Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. W latach 2007- 2011 szefowa gabinetu politycznego Ministra Edukacji. Od 2007- 2011 członek Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Miast i Regionów (CEMR). Obecnie Posłanka na Sejm RP z Warszawy.

Nowa ustawa - prawo restrukturyzacyjne: rewolucyjna dla obywateli, medialnie niezauważona

Emocje rocznicowe smoleńskiej katastrofy przysłoniły ważną decyzje sejmu przyjmującą ustawę Prawo Restrukturyzacyjne. Badania wskazują, że w Polsce ma miejsce duża liczba upadłości prowadzących do likwidacji zakładów pracy i stosunkowo mało procesów restrukturyzacyjnych, które pozwalają zachowywać miejsca pracy i firmy.

Jak uczą doświadczenia międzynarodowe konieczne jest zapewnienie przez Państwo narzędzi prawnych, które pozwolą na restrukturyzację przedsiębiorstw i tym samym ochronę wartości ekonomicznej firmy, miejsc pracy i kapitału intelektualnego.

Prawo restrukturyzacyjne zawiera zasadniczo trzy komponenty: 1. Obszerną nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego, które ma się stać regulacją dotyczą wyłącznie procesów likwidacyjnych. 2. Nową ustawę Prawo restrukturyzacyjne. 3. Szereg przepisów dostosowujących.

Prawo restrukturyzacyjne zakłada wprowadzenie nowych typów postępowań nakierowanych na restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością. Nowe postępowania charakteryzują się elastycznością, dają możliwość wyboru dłużnikowi, z jakiego narzędzia chce skorzystać oraz, co po drugie, dają możliwość płynnego przechodzenia z jednej procedury w drugą.

Nowelizacja obejmuje również sytuację prawną wierzycieli. Otrzymują oni większe kompetencje i realny wpływ na postępowania. To, bowiem wierzyciele–kontrahenci, w przeważającej części również przedsiębiorcy, będą podejmować decyzję o warunkach restrukturyzacji i upadłości.


Z drugiej strony, ustawa zwiększa realne zagrożenie poniesienia dotkliwych sankcji w razie nierzetelności dłużnika. Syndyk i Sąd będą mieli silniejsze i szybsze narzędzia do zapobiegania wyprowadzaniu majątku przez nierzetelnych dłużników.
Projekt wprowadza bowiem istotne zmiany, co do możliwości ubezskutecznienia umów zawieranych przez upadłego na przedpolu upadłości oraz zwiększenie kręgu czynności nieważnych na przedpolu upadłości.

Kolejna zmiana to motywacyjny system wynagradzania pracy syndyków. System pozwali na wyliczenie wynagrodzenia na początku postępowania, przy uwzględnieniu jasnych i wymiernych kryteriów ekonomicznych: szybkości postępowania, poziomu zaspokojenia wierzycieli, ilości wierzycieli, wielkości i rodzaju majątku.

Kolejny komponent to Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – nowoczesnego narzędzia informacyjnego i komunikacyjnego. W jednym miejscu będą zgromadzone wszystkie informacje o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Polsce. Projekt nie tylko tym samym realizuje wytyczne unijne, co do internetowego, publicznego rejestru upadłości, ale zapewniamy zwiększenie dostępności do informacji.

Prawo restrukturyzacyjne dąży do odformalizowania postępowań i zapewnienia braku obowiązku wymiany niespornych, niekwestionowanych przez strony i syndyka dokumentów, szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Wierzyciele nie będą musieli zalewać Sądu i Syndyka zbędnymi kopiami dokumentów – będą mogli wysłać dokumenty przysłowiowym mailem.

Bez wątpienia projekt, po wejściu w życie istotnie zwiększy szansę na przetrwanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej. Procesy restrukturyzacji i upadłość są naturalnymi elementami gospodarki. Przy uwzględnieniu ochrony praw wierzycieli, nowe prawo zagwarantuje proste i jasne zasady restrukturyzacji dla wszystkich przedsiębiorców.

Ligia Krajewska, Poseł sprawozdawca.
Trwa ładowanie komentarzy...