O autorze
Samorządowiec od 1990 roku. W latach 2006- 2011 wiceprzewodnicząca rady Warszawy. Założycielka Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. W latach 2007- 2011 szefowa gabinetu politycznego Ministra Edukacji. Od 2007- 2011 członek Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Miast i Regionów (CEMR). Obecnie Posłanka na Sejm RP z Warszawy.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw

Ta ustawa przede wszystkim ma za zadanie poprawienie obecnego stanu. Celem projektu, jest minimalizacja lub całkowita redukcja barier przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów wierzycieli oraz usprawnienie postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej.

Celem przepisów, wprowadzonych w ustawie jest wzrost ich praktycznego znaczenia dla zapewnienia możliwości oddłużenia osób fizycznych oraz redukcja lub całkowite usunięcie barier w dostępie do oddłużenia. Aby osiągnąć powyższy cel, proponuje się uzależnienie stosowania instytucji tymczasowego pokrywania kosztów postępowania przez Skarb Państwa od braku pełnych środków w masie upadłościowej na ich pokrycie. Umożliwia to dostęp do procedury oddłużeniowej dłużników, którzy nie mają płynnych składników majątkowych, lecz mają inne składniki majątku o istotnej wartości. Po wprowadzeniu zmian staje się bardziej czytelne, że może zostać ogłoszona upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednocześnie gospodarstwo rolne. Chodzi także o usprawnienie przebiegu postepowania poprzez umożliwienie pełnienia przez referendarza funkcji sędziego, komisarza oraz jednoczesnego uczestnictwa w nim jednego sędziego zawodowego, a także ograniczenie negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości wynikającej z nierzetelności dłużnika, odstąpienie od rygoryzmu w trakcie rozpatrywania uchybień dłużnika podczas postepowania, jako czynnika uniemożliwiającego ogłoszenie upadłości w wielu przypadkach. Chodzi także o likwidację kosztu ogłoszenia upadłości w Monitorze Gospodarczym, regulacje dotyczące wynagrodzenia syndyka, rozstrzyganie o wyłączeniu składników z masy upadłościowe w formie postanowienia wydanego przez sędziego komisarza z możliwością wniesienia zażalenia na postępowanie oraz doręczenie go wszystkim, wierzycielom, wydzielenie środków na wynajem lokalu przez upadłego po likwidacji lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, unormowanie zasad ustalenia planu spłaty wierzycieli, wprowadzenie możliwości złożenia skargi kasacyjnej od orzeczeń sądu w zakresie umorzenia zobowiązań upadłego, wprowadzenie względnego zakazu dokonywania czynności prawnych, które mogłyby pogarszać zdolność upadłego do wykonywania planu spłaty. Sąd może dopuścić dokonanie czynności za zgodą. Chodzi także o przedłużenie terminu spłaty wierzytelności maksymalnie o 18 miesięcy, znacznie powiększenie katalogu należności wykluczonych z zakresu umorzenia. Zawarcie układu miedzy wierzycielem a upadłym odbywa się jedynie na jego wniosek.
To są najważniejsze punktu tej ustawy, która jest kierowana do bardzo licznej grupy obywateli.
Okazuje się, że dotychczas na 2 160 złożonych wniosków orzeczono jedynie 60 upadłości. To pokazuje, że jest to praktycznie martwe prawo.
W interesie państwa, jest przecież to, że zarówno firmy, jaki obywatele mieli szanse na nowy start, by mogli wrócić do normalnego życia oddać dług i płacić podatki. Dlatego posłowie Platformy Obywatelskiej zaproponowali nowelizacje ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Proponowane przepisy przewidują uelastycznienie postepowania i dają znacznie większa swobodę decyzji sądom. Ważne jest także obniżenie kosztów całej procedury, a nawet w poszczególnych przypadkach zwolnienie z opłaty. Istotne jest to, aby brak majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego nie był powodem oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości a tak dzieje się obecnie w przypadku 1/3 wniosków.
Uregulowano też kwestię dotyczące spraw bytowych dłużnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowy. Otóż będzie on mógł zawrzeć układ z wierzycielami w sprawie zachowania prawa do mieszkania lub domu, a jeśli będzie to możliwe to syndyk z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania przekaże upadłemu środki na opłacenie czynszu za okres od 12 do 24 miesięcy. Wysokość tej kwoty określi sędzia komisarz. Ważny jest też zapis mówiący o tym, że w wyjątkowych sytuacjach, np. ciężkiej choroby, strat poniesionych na skutek klęski żywiołowej czy poważnych problemów rodzinnych sąd może ogłosić upadłość bez zaspokojenia wierzycieli.
Cytując Frank Bormana „kapitalizm bez bankructwa jest jak chrześcijaństwo bez piekła”. Jak wynika z nowelizacji ustawy celem jest reedukacja barier w dostępie do oddłużania i spowodowanie, by zapis o upadłości konsumenckiej przestał być martwym prawem.
Ustawa przyjęta przez Sejm skierowana do Senatu. Poseł prowadzący ustawę Ligia Krajewska.
Trwa ładowanie komentarzy...